RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo „PRODEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 10 („Administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez PRODEX Sp. z o.o. w szczególności:

 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PRODEX Sp. z o.o. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

  1. marketingu produktów lub usług własnych

  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy lub obsługi zleceń

  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby obsługi zleceń oraz marketingu produktów lub usług własnych PRODEX Sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PRODEX Sp. z o.o.

  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych

 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane w imieniu PRODEX Sp. z o.o.

 • partnerzy świadczący usługi techniczne (np. utrzymywanie systemów informatycznych - operatorzy pocztowi - biuro usług podatkowych - partnerzy świadczący usługi prawne - firmy windykacyjne - firmy kurierskie

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).